گزارش ذخیره

فقط با 5 دلار به زبان انگلیسی مسلط شوید


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠١/١٠ (٥ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:20 باشگاه Fluency Club
02:12 نحوه عضویت فقط
04:11 وب سایت دوره
06:00 نتیجه

فرستادن