گزارش ذخیره

I Wish I Didn't Have To : عبارات طبیعی را یاد بگیرید!


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/٠١/١٦ (٧ سال قبل)

فرستادن