گزارش ذخیره

3 روش برای سفارش در رستوران: انگلیسی را روان صحبت کنید


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/٠٧/٢٩ (٧ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:35 Id like
01:08 Im gonna have
02:09 Take
02:51 Bonus





فرستادن