گزارش ذخیره

از گفتن "HOW ARE YOU ؟" خودداری کنید - از این جایگزین ها استفاده کنید


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/١١/٠٤ (٢ سال قبل)

00:00 از گفتن "HOW ARE YOU ؟" خودداری کنید
00:50 What are you up to today?
01:21 Informal ways
03:57 When you ask about people's feelings
05:07 Formal ways
05:52 From Intermediate to Advanced

فرستادن