گزارش ذخیره

پادکست | اعتماد به نفس در انگلیسی خود را ایجاد کنید


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/١٠/٢٣ (٦ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:56 خوش آمدی
04:22 کانالت چیه
12:25 نحوه یادگیری آنلاین انگلیسی
15:10 گرامر
16:55 زمین امن
20:45 حالت بقا
21:59 عضلات دهان
23:05 در دام نیفتید
26:50 بزرگترین مانع
29:13 آستانه
30:45 عادات
36:10 آماده سازی
38:37 خودتان را معرفی کنید
40:24 عمل گرا
41:39 استراتژی برد کوچک
45:58 ذهنیت گروهی
48:54 انتظارات
53:11 نمایش یادداشت ها

فرستادن