گزارش ذخیره

دایره لغات خود را بهبود بخشید: نگویید SORRY!


کانال انگلیسی با جیمز کانال انگلیسی با جیمز
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٧/١١ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:13 چرا باید استفاده از "sorry" را متوقف کنید؟
02:20 اشتباهات سبک
02:31 whoops
03:08 my bad
03:50 sorry about that
04:25 Excuse Yourself
04:42 excuse me
06:57 pardon me
08:43 اشتباهات جدی
09:21 I want to apologize
09:51 please forgive me
12:23 I didn't mean to offend
19:32 How to say sorry when someone dies
20:12 my condolences
20:30 I'm sorry to hear about ____'s passing
20:54 I'm sorry for your loss
21:27 چگونه عذرخواهی واقعی کنیم
22:29 مشق شب

فرستادن