گزارش ذخیره

Have Been Waiting - حال کامل استمراری | تمرین زبان انگلیسی - مارک کولک


کانال مارک کولک کانال مارک کولک
٨٦٢,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٠/٢٠ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:38 چند وقته که کار میکنی؟
04:30 شما چی فکر میکنید؟

فرستادن