گزارش ذخیره

افعال متعدی: درک اجسام جفتی


کانال انگلیسی با جنیفر کانال انگلیسی با جنیفر
١,٠٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٩/٢٨ (١ سال قبل)

00:00 معرفی
02:02 تشخیص افعال با مفعول و بدون مفعول
04:22 افعال متعدی (اشیاء غیر مستقیم، عبارات اضافه به عنوان مفعول)
06:41 عبارات اضافه به عنوان قید (نه مفعول)
07:33 تمرین تمرین A
09:58 تمرین تمرین B
11:34 استفاده از TO و FOR با افعال متعدی
12:15 سایر حروف اضافه با افعال متعدی؛ افعال اضافه در مقابل افعال عبارتی
14:33 تمرین تمرین C
17:16 ترکیبات با افعال متعدی
18:55 سوال بحث 1
19:11 تشکیل مفعول با افعال متعدی
21:24 تمرین تمرین D
22:32 مرور

فرستادن