گزارش ذخیره

7 استراتژی برای برنامه ریزی: تصمیمات و اهداف من


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/١٠/٠٢ (٦ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:42 شما می توانید در 12 ماه یک فرد کاملاً متفاوت باشید
01:32 مورد سوم
02:08 تم من برای 2017
03:17 برنامه ریزی برای سال 2018
05:06 اهداف روشن
06:16 نتیجه

فرستادن