گزارش ذخیره

مقالات انگلیسی - 3 قانون ساده برای رفع اشتباهات و خطاهای رایج گرامری


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/٠٤/٢٨ (٦ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:42 چرا این مهم است
02:30 انواع مقالات
04:36 تفاوت بین حرف های معین و نامعین
05:41 زمان استفاده از a/an یا the
07:24 مقالات و اسامی منحصر به فرد
11:58 صحبت کردن در مورد یک اسم به طور کلی

فرستادن