گزارش ذخیره

فرهنگ آمریکایی: آیا آمریکایی ها بی ادب هستند؟


کانال انگلیسی با جنیفر کانال انگلیسی با جنیفر
١,٠٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٥/٠٦ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:17 غیر رسمی لباس پوشیدن
01:49 در پاسخ به سوال "How are you"
03:22 نگفتن "please"
03:56 محافظت از فضای شخصی
05:08 درخواست چک جداگانه
05:49 برقراری تماس چشمی
06:23 رسیدن "fashionably late"
07:56 شخصی سازی دارایی ها

فرستادن