گزارش ذخیره

از گفتن "I WANT" دست بردارید! در عوض از این 8 جایگزین انگلیسی استفاده کنید


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٥/٣١ (٣ سال قبل)

فرستادن