گزارش ذخیره

در مصاحبه شغلی چه بپوشیم - چگونه برای مصاحبه شغلی آماده شویم - نکات مصاحبه شغلی


کانال انگلیسی با راشل کانال انگلیسی با راشل
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٣/٢٦ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:58 لباس
02:48 چیزی که می پوشید جلوه می کند
03:59 نوع لباس پوشیدن
05:27 آن را ساده نگه دارید
06:54 از قبل برنامه ریزی کنید
09:31 بدن خود را آماده کنید

فرستادن