گزارش ذخیره

درس های انگلیسی استر | گرامر، تلفظ، صحبت کردن، واژگان، عبارات و زبان عامیانه را بیاموزید


کانال شاو کانال شاو
١,٨٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/١٠/٠١ (١ سال قبل)

00:00 English Lesson Menu
00:10 Can I? Could I? May I?
05:24 I like to / I don’t like to
14:48 What's Up?
19:02 Can vs Can't Pronunciation
26:19 Describing Price or Cost
31:12 Borrow vs Lend me
34:29 I Dumped Him!
37:13 Hit On
40:32 Pissed Off
44:34 Lag
48:39 Pedestrian
50:27 Humid
54:45 Hella Hecka
59:02 Monsoon Season

فرستادن