گزارش ذخیره

یک روز از زندگی یک غول تجاری بابلی باستانی - ثریا فیلد فیوریو


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/١٠/١٨ (٢ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن