گزارش ذخیره

حروف اضافه با افعال پایه | درس گرامر و اسپیکینگ انگلیسی


کانال آنگلو لینک کانال آنگلو لینک
١,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٤/١١/١٣ (٧ سال قبل)

فرستادن