گزارش ذخیره

مکالمه انگلیسی پیشرفته: واژگان، فعل عبارتی، تلفظ


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٦/١١ (١ سال قبل)

00:00 کاربرگ PDF رایگان را دانلود کنید
04:16 گفتگو در مورد عروسی
24:31 واژگانی که باید بدانید
56:55 افعال عبارتی برای زندگی روزمره
11:54 speak clearly
25:47 انگلیسی را روان صحبت کنید

فرستادن