گزارش ذخیره

مجموعه های انگلیسی | واژگان را به روش هوشمند یاد بگیرید!


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/١١/٠٤ (٤ سال قبل)

00:23 همنشینی های رایج با
01:53 چیزی را ایمن نگه دارید
02:24 یادت باشه
04:37 عبارات را حفظ کنید
06:31 در راس امور قرار بگیرید
07:02 به روز باشید
09:12 مشق شب!

فرستادن