گزارش ذخیره

کلمات پیشرفته انگلیسی که آمریکایی ها اشتباه تلفظ می کنند | کلمات دشوار انگلیسی


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٣/٠٤ (١ سال قبل)

00:00 حتی افراد بومی نیز آنها را اشتباه تلفظ می کنند
01:10 Realtor
01:28 Salmon
01:53 Garbage
02:16 Cache
02:43 با دوره ما تلفظ خود را بهبود بخشید
04:05 Mischievous
04:43 Jewelry
04:57 Coupon
05:36 Hyperbole
06:18 Foliage
06:33 Worcestershire Sauce
07:39 Assuage

فرستادن