گزارش ذخیره

Sit Down, Get Up, Take Out - متداول ترین افعال عبارتی (22-24)


کانال انگلیسی با جنیفر کانال انگلیسی با جنیفر
١,٠٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٤/١٧ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:02 (#22) sit down
02:24 (#23) get up
03:37 (#24) take out
05:23 سوالات را تمرین کنید
05:52 امتحانی برای بررسی افعال عبارتی بیشتر

فرستادن