گزارش ذخیره

15 لغت فوق العاده زیبای انگلیسی که باید بیشتر استفاده کنید!


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/١٢/٢٧ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:05 حامی مالی
03:29 کلمات زیبای انگلیسی
11:10 نتیجه

فرستادن