گزارش ذخیره

حروف بی صدا به زبان انگلیسی: 10 اشتباه رایج


کانال انگلیسی با ربکا کانال انگلیسی با ربکا
٣,١١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١١/٢٨ (٩ ماه قبل)

00:00 حروف بی صدا در انگلیسی: مقدمه
00:39 حروف بی صدا در ابتدای کلمات: ps، kn، wr، h
03:36 حروف بی صدا در وسط کلمات: dg، t
04:55 حروف بی صدا در آخر کلمات: mb، mn، tle، lk
08:03 کلمات با حروف بی صدا در آنها: مثال

فرستادن