گزارش ذخیره

BESIDE یا BESIDES؟ | آیا تفاوتی وجود دارد؟ - آره!


کانال انگلیسی با آرنل کانال انگلیسی با آرنل
٦١٩,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/١٠/٠١ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:22 در كنار
06:08 گیجی

فرستادن