گزارش ذخیره

در مکالمات انگلیسی گیر کرده اید؟


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٩/٢٩ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:46 زبان اسپرینت
02:52 خروج از مشکل
04:25 متاسفم
05:22 کلمات خود را فراموش کنید
06:10 آن کلمه چیست
07:21 تو گم شدی
09:01 مکالمه یک آزمون نیست
09:56 نمیدونی چی بگی

فرستادن