گزارش ذخیره

گرامر پیشرفته "be"


کانال انگلیسی با آرنل کانال انگلیسی با آرنل
٦١٩,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٧/٠٧ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:52 برنامه های آینده: be going to
01:30 یادآوری "مصدر"
01:55 be + to infinitive: برنامه های آینده
05:05 انگلیسی آمریکایی در مقابل انگلیسی بریتانیایی
05:25 be + to infinitive: برنامه های گذشته
06:55 was/were to have + اسم مفعول
08:32 بررسی کوچک
09:33 be + to infinitive: دستورات
12:33 plans vs. orders
13:17 infinitive to show purpose
13:55 be + to be + past participle
15:50 was/were + to have + been + past participle
17:05 تست! و متشکرم

فرستادن