گزارش ذخیره

یکی از سخت ترین کلمات برای ترجمه ... - کریستیان آپارتا


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/٠٦/١٦ (٧ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن