گزارش ذخیره

زمان پایان دادن به مکالمه: 4 علامت


کانال انگلیسی با جیمز کانال انگلیسی با جیمز
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٧/١١ (٣ سال قبل)

فرستادن