گزارش ذخیره

a , an قبل از صدای مصوت یا صامت | گرامر انگلیسی را یاد بگیرید


کانال شاو کانال شاو
١,٨٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٢/٢٩ (١ سال قبل)

00:00 a/ یک حرف تعریف نامعین
02:13 صامت ها و مصوت ها با موارد نامعین
04:19 قاعده گرامر حرف تعریف نامعین
06:24 نمونه های اضافی از حرف تعریف نامعین
07:39 تمرین اضافی حرف تعریف نامعین
09:42 تکلیف و امتحان | حرف تعریف نامعین

فرستادن