گزارش ذخیره

مکان قیدها در جملات انگلیسی - ساختار جمله


کانال آنگلو لینک کانال آنگلو لینک
١,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٣/٢٨ (٥ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:37 قیدهای فراوانی
02:52 سایر قیدها
04:33 استثنا
05:43 موقعیت های جایگزین
07:12 وارونگی
08:04 تمرینات

فرستادن