گزارش ذخیره

10 روش مختلف برای اغراق در هنگام صحبت کردن انگلیسی


کانال انگلیسی با باب کانال انگلیسی با باب
١,٣٤٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٤/١٤ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:56 Im Melting
01:57 Freezing My Butt Off
02:40 Exaggerating This
03:14 Exaggerating Scared
03:55 Exaggerating Hungry
04:27 Exaggerating Dying of Thirst
04:58 Exaggerating Waiting Forever
06:26 Exaggerating Old
07:04 Exaggerating Number
07:55 نتیجه

فرستادن