گزارش ذخیره

20 اشتباه رایج در مکالمه انگلیسی - آیا اینها را انجام می دهید؟


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٦/٢٥ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:43 PDF رایگان
03:00 قسمت 1 - less یا fewer
04:30 قسمت 2 - me یا I
06:15 قسمت 3 - is یا are
07:55 قسمت 4 - an یا a
09:38 قسمت 5 - beside یا besides
10:30 قسمت 6 - subject repetition
11:11 قسمت 7 - nobody یا anybody
12:03 قسمت 8 - would've یا would of
13:10 قسمت 9 - been in یا been to

فرستادن