گزارش ذخیره

هنگام صحبت کردن به زبان انگلیسی کلمات را فراموش می کنید؟ در اینجا دلیل است!


کانال مرکز یادگیری زبان کانال مرکز یادگیری زبان
١٥٣,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠١/٢٦ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:30 کلمات فعال در مقابل کلمات غیرفعال
02:32 نحوه فعال کردن کلمات غیرفعال
02:46 مرحله 1
03:14 گام 2
04:35 مرحله 3
05:57 مرحله 4
06:48 خلاصه

فرستادن