گزارش ذخیره

توصیف کتاب به زبان انگلیسی: اصطلاحات اساسی


کانال موفقیت در مکالمه کانال موفقیت در مکالمه
٢,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٢/٢٠ (٦ ماه قبل)

00:00 معرفی
00:38 Welcome
01:54 General Reading Idioms
04:08 Idioms for Good Books
06:31 Idioms for Exciting Books
09:36 Preparing for IELTS
12:21 Idioms for Bad Books
13:51 Recommending Books

فرستادن