گزارش ذخیره

8 فعل عبارتی در انگلیسی برای صحبت در مورد مطالعه و امتحانات (فوق العاده مفید)


کانال پی او سی کانال پی او سی
١,٢١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٨/١١ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:23 Keep up with your studies
01:42 To brush up on something
03:00 Something comes up in the exam
03:46 To mug up on something
04:55 To scrape through
05:48 To swot up on something
06:36 To polish up something
07:11 To pick up something
08:35 Review all 8 phrasal verbs

فرستادن