گزارش ذخیره

چگونه بلندترین آسمان خراش جهان ساخته شد - الکس گندلر


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠١/٣١ (٢ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی

00:00 مقدمه
02:16 طراحی لوله ای
03:02 قصر برج 3
03:49 برج خلیفه
04:46 هزینه انسانی

فرستادن