گزارش ذخیره

برای بهبود رایتینگ به زبان انگلیسی، این را تماشا کنید


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/١١/١٣ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:23 یک طرح کلی بسازید
02:02 مخاطب هدف خود را بشناسید
03:06 بفهمید در مورد چه چیزی می نویسید
04:09 آن را ساده نگه دارید
04:35 از فعل "to be" زیاد استفاده نکنید
05:28 آن را مثبت نگه دارید
06:07 خوانندگان
06:54 یاد بگیرید چگونه یک پاراگراف را سازماندهی کنید
07:07 انتقال ها را بیاموزید
07:19 از شر پرکننده ها خلاص شوید
07:37 very / really استفاده نکنید
07:57 از داده ها استفاده کنید
08:31 تقلید کنید
08:58 شخصیت خود را نشان دهید
09:13 به تصحیح خودکار وابسته نباشید
09:57 متن خود را با صدای بلند بخوانید
10:33 تمرین کامل می کند

فرستادن