گزارش ذخیره

نکته شماره 5: 6 نکته برای صحبت کردن به زبان انگلیسی طبیعی


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٤/١٠/٢٥ (٧ سال قبل)

فرستادن