گزارش ذخیره

واژگان مبتدی انگلیسی - Being a Tourist


کانال پاپا کانال پاپا
١,٥٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٥/٠٨ (١ سال قبل)

00:12 خريد كردن
01:51 متاسف
02:32 کفش
03:35 قهوه
04:56 چای
05:32 باریستا
07:40 توریست
08:11 شماره های اتوبوس

فرستادن