گزارش ذخیره

All Morning / All Afternoon / All Evening / All Night | تمرین زبان انگلیسی - مارک کولک


کانال مارک کولک کانال مارک کولک
٨٦٢,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٠/٢٧ (٨ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:37 Have/Has Been -ing
06:30 شما چی فکر میکنید؟

فرستادن