گزارش ذخیره

15 مورد تاپ در زبان انگلیسی: آموزش تلفظ پیشرفته


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٢/٠٢ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:00 L و R
02:30 Lucky Rabbits
03:23 Red و Yellow
04:00 S و SH
06:05 W و L
08:25 حروف صداداد

فرستادن