گزارش ذخیره

10 کلمه انگلیسی آسان: ابزار آشپزخانه


کانال آموزش انگلیسی بی بی سی کانال آموزش انگلیسی بی بی سی
٤,٧١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٠/١٣ (٥ ماه قبل)

00:00 معرفی
00:09 10 کلمه
03:10 خودت را بیازمای
05:25 جمله ها را کامل کنید

فرستادن

قهوه - چالش واژگان
قهوه - چالش واژگان
٢ ماه قبل