گزارش ذخیره

10 فعل عبارتی برتر با go | تمرین واژگان انگلیسی


کانال آنگلو لینک کانال آنگلو لینک
١,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠١/٠٥ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:00 شماره 1
01:18 شماره 2
01:37 شماره 3
01:55 شماره 4
02:13 شماره 5
02:30 شماره 6
02:52 شماره 7
03:15 شماره 8
03:38 شماره 9
03:55 شماره 10
04:14 "به" در زمینه های دیگر

فرستادن