گزارش ذخیره

"I seen it" و اشتباهات احمقانه دیگر


کانال انگلیسی با جیمز کانال انگلیسی با جیمز
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩١/١١/٢١ (١١ سال قبل)

فرستادن