گزارش ذخیره

شما به زبان انگلیسی مسلط هستید زمانی که ... [تست روانی انگلیسی]


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/١١/١١ (٣ سال قبل)

01:25 تقریباً در مورد هر موضوعی به آرامی گفتگو کنید
02:38 انگلیسی فکر کنم و در ذهنم ترجمه نکنم
04:45 تمام روز از انگلیسی استفاده کنید و احساس خستگی نکنید
05:23 صحبت کن و دیگران به جای من سرعت صحبت کردنشان را کم نمی کنند
06:27 چیزی بگویید اما نمی توانید گرامر را توضیح دهید زیرا به نظر درست می رسد
08:24 تماشای برنامه های تلویزیونی و فیلم های انگلیسی بدون زیرنویس
09:14 درک لهجه های مختلف در زبان انگلیسی: بومی و غیر بومی
10:36 طنز و شوخی را درک کنید
11:18 مقاله بخوانید

فرستادن