گزارش ذخیره

آیا می توانید معمای ماموریت نجات چندجهانی را حل کنید؟ - دن فینکل


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٥/٢٤ (٤ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن