گزارش ذخیره

صحبت کردن را مانند یک انگلیسی زبان تمرین کنید - چگونه انگلیسی را روان صحبت کنیم


کانال دوره مکالمه کانال دوره مکالمه
١,٦٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٤/١٦ (١ سال قبل)

00:09 بیان ترجیحات
01:03 بازدید از لیزا
02:16 ایست بازرسی امنیتی
03:12 برنامه آینده
04:04 توصیف کردن
05:01 آگاه کردن
05:55 درخواست
06:43 نگران کننده
07:29 کتابخانه
08:14 هم آپارتمانی
09:15 مسئولیت
10:05 فعالیت ها
14:02 دفتر خاطرات

فرستادن