گزارش ذخیره

عامیانه بریتانیایی در مقابل عامیانه استرالیایی | کلمات و عبارات زبان انگلیسی محاوره ای


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/٠٨/٢٢ (٦ سال قبل)

01:50 Gordon Bennett!
02:32 codswallop!
03:12 dishy
04:22 to blow off
06:17 nosh

فرستادن