گزارش ذخیره

استفاده از "YES" را متوقف کنید! از این جایگزین ها برای صدای بومی استفاده کنید


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٤/١٣ (٣ سال قبل)

00:00 کاری که باید انجام دهید تا بومی به نظر برسید
00:36 صداها و زبان بدن به جای "YES"
01:51 جایگزین های غیر رسمی
04:29 جایگزین های طعنه آمیز
06:23 درباره کتاب کار انگلیسی من
06:59 جایگزین های غیر رسمی

فرستادن