گزارش ذخیره

آیا می توانید این شهرهای دشوار انگلیسی را تلفظ کنید؟


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٤/٢٩ (١ سال قبل)

فرستادن