گزارش ذخیره

حال کامل استمراری و حال کامل - آموزش زمان های انگلیسی (درس 3)


کانال آنگلو لینک کانال آنگلو لینک
١,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٠/٠٦/٠٦ (١٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:50 استفاده
04:40 جدول زمانی
05:20 ماضی نقلی
05:53 اشتباهات رایج

فرستادن